4.Keraloifes-14.Keraloifes-2
8.Bammata-18.Bammata-2
6.Sapounia-16.Sapounia-2
9.Botana-19.Botana-2
2.GalaGaidouras-12.GalaGaidouras-2
3.Triantafyllo-13.Triantafyllo-2
5.Sampouan-15.Sampouan-2
1.Siropia-11.Siropia-2
7.Elaia-17.Elaia-2