3.Elaiolada-13.Elaiolada-2
1.Elies-11.Elies-2
6.Xydi-Toursi-16.Xydi-Toursi-2
2.Mpaxarika-12.Mpaxarika-2
5.Krokos-15.Krokos-2
4.Saltses-14.Saltses-2
7.Zymarika-17.Zymarika-2
8.Glyka-18.Glyka-2
11.Meli&Gyri-111.Meli&Gyri-2
14.Taxini-114.Taxini-2
13.ParagwgaMeliou-113.ParagwgaMeliou-2
9.Kafes-19.Kafes-2
10.Tsai-110.Tsai-2
12.Superfoods-112.Superfoods-2
16.KokkinoKrasi-116.KokkinoKrasi-2
17.RozeKrasi-117.RozeKrasi-2
18.LeykoKrasi-118.LeykoKrasi-2
19.Apostagmata-119.Apostagmata-2
21.Liqueur-121.Liqueur-2
20.PaketoDwrou-120.PaketoDwrou-2