Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: “Σήμερα τιμούμε τη θυσία των προγόνων μας”

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: “Σήμερα τιμούμε τη θυσία των προγόνων μας”

Η θαυμαστή γενναιότητα που έδειξαν οι Έλληνες πρόγονοί μας κατά το Έπος του 1940 και η πίστη τους στα ιερά και τα όσια του έθνους μας εξακολουθούν να εμπνέουν και να αποτελούν οδηγό ζωής για τους σύγχρονους Έλληνες. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. κ. Δημήτριος γράφει για τη διπλή εορτή της 28ης Οκτώβριου ότι στο παράδειγμα των προγόνων μας ανακαλύπτουμε το σθένος καθώς “στάθηκαν θαρραλέα εναντίον  μιας ιδεολογίας και των δυνάμεών της οι οποίες θα τους στερούσαν την ελευθερία, τα δικαιώματα και τον τρόπο ζωής τους”.

Διαβάστε ολόκληρο το εξαιρετικό κείμενο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής, το οποίο διαπνέεται από τα διαχρονικά ιδανικά της πίστης και της ελευθερίας, τα οποία υπηρετεί ο ίδιος από την αρχή της ιερωσύνης του μέχρι σήμερα

Ἡ ἐπέτειος τῆς Ἡμέρας τοῦ ΟΧΙ κάθε χρόνο μᾶς ταξιδεύει νοερά σέ μιά χρονική συγκυρία γεμάτη δύσκολες προκλήσεις γιά τόν κόσμο μας ἀλλά καί εἰδικά γιά τούς Ἕλληνες. Ὅπως ἐξαπλωνόταν ὁ πόλεμος στήν Εὐρώπη, οἱ δυνάμεις τοῦ Ἄξονα ἀπαίτησαν τήν παράδοση τῆς Ἑλλάδος στίς 28 Ὀκτωβρίου 1940. Μέ γενναιότητα καί ἐντιμότητα οἱ Ἕλληνες ἀπήντησαν «ΟΧΙ». Σήμερα τιμοῦμε τήν γενναιότητα καί τήν θυσία τῶν πατέρων καί μητέρων μας πού ἀντιπαρατέθηκαν γενναῖα στούς στρατούς τῶν φασιστικῶν δυνάμεων. Ἀντέταξαν ἕνα ἠχηρό «ΟΧΙ» στήν ὑποδούλωση. Οἱ Ἕλληνες ἐπιβεβαίωσαν τήν ἀγάπη των γιά τήν ἐλευθερία καί τό δικαίωμα τῆς αὐτοδιαθέσεως. Εἶδαν τήν μοχθηρία καί τήν ἀνεξέλεγκτη δύναμη τῶν φασιστικῶν καθεστώτων καί μέ τήν απάντησή των ἀφιέρωσαν τίς ζωές των γιά τήν προστασία τῆς χώρας των. Μέ πίστη ἐγνώριζαν ὅτι ὅποιο καί ἄν ἦταν τό ἀποτέλεσμα, ἦταν ἕτοιμοι νά ἀντιπαρατεθοῦν θαρραλέα ἔναντι τῆς ἀπειλῆς ἔχοντας τή βεβαιότητα ὅτι τίποτε δέν θά μποροῦσε νά τούς ἀπομακρύνῃ ἀπό τήν ἀρχοντιά τῆς κληρονομιᾶς των καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

 

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: "Σήμερα τιμούμε τη θυσία των προγόνων μας"

 

Σήμερα, ἐμπνεόμεθα ἀπό τούς προγόνους μας καθώς τιμοῦμε τό θάρρος καί τήν μνήμη των. Ἀντέταξαν «ΟΧΙ» σ’ ἐκείνους πού διέθεταν μεγαλύτερη δύναμη καί ἰσχύ ἀσχέτως τῶν συνεπειῶν καί τοῦ κόστους. Στάθηκαν θαρραλέα ἐναντίον μιᾶς ἰδεολογίας καί τῶν δυνάμεων αὐτῆς οἱ ὁποῖες θά τούς στεροῦσαν τήν ἐλευθερία, τά δικαιώματα καί τόν τρόπο ζωῆς των. Ἀνακαλύπτουμε σθένος στό παράδειγμά των καί ἐλπίδα καί δύναμη στήν ὑπόσχεση ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωή οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαί οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν (Ρωμ. 8:38-39).

Τό βίωμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί ἡ ὑπόσχεση ὅτι ἡ ἀγάπη Του εἶναι πάντοτε μαζί μας ἐβοήθησε τούς Ἕλληνες μέ ἐλπίδα καί πίστη νά ὑπομείνουν τά πάντα (Κορ. Α’, 13:7). Ἐγνώριζαν ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἦτο μεγαλύτερη τῆς ἰσχύος τῶν φασιστικῶν καθεστώτων. Ἐγνώριζαν ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἦτο οὐσιώδης γιά τήν ἐλευθερία των καί γιά τήν ἀγάπη γιά τίς οἰκογένειες, τίς κοινότητες καί τήν πατρίδα των.

Μέ τή βεβαιότητα καί ἀλήθεια τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, εἴμεθα σέ θέση νά στεκόμεθα σταθερά ἔναντι οἱασδήποτε μοχθηροῦς χρήσεως δυνάμεως ἤ ψευδοῦς ἰδεολογίας.Ὅπως οἱ Ἕλληνες τό 1940 καί ὅπως πολλοί μάρτυρες τῆς πίστεώς μας ἕως τώρα, μποροῦμε καί ἐμεῖς νά ἀντιτάξουμε «ΟΧΙ» σ’ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐπιζητοῦν νά καταστρέψουν τή ζωή καί τήν ἐλευθερία, σ’ἐκείνους πού χρησιμοποιοῦν ἰσχύ γιά νά κακοποιήσουν καί νά ἐκμεταλλευτοῦν ἄλλους, καί σ’ἐκείνους πού μάχονται νά μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τήν πίστη μας καί τήν ἀγάπη μας γιά τόν Θεό.

Καθώς τιμοῦμε τούς γενναίους Ἕλληνες τῆς Ἡμέρας τοῦ «ΟΧΙ», καί ἐπικροτοῦμε τό θάρρος των ἐνώπιον τοῦ κόσμου, εἴθε νά εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιά τή μαρτυρία ἡ ὁποία προσφέρθηκε σέ μᾶς καί τίς ἐπερχόμενες γενεές. Εἴθε νά προσευχηθοῦμε, ἐπίσης, γιά τήν αἰωνία μνήμη καί ἀνάπαυση ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἀντιτάχθηκαν ἡρωϊκά γιά τήν πίστη καί τό ἔθνος των. Εἴθε νά ἀντλοῦμε ἔμπνευση γιά νά στεκόμεθα σταθερά μέ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, γνωρίζοντας ὅτι τίποτε δέ μπορεῖ νά μᾶς ἀπομακρύνῃ ἀπό τή μεγάλη καί λυτρωτική ἀγάπη μας γιά Ἐκεῖνον.

 

Διαβάστε για την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου στην Έκθεση με τα αυθεντικά αγιορείτικα προϊόντα!

 

Φωτογραφία εξωφύλλου: meteoronlithopolis.gr

Αφήστε μια απάντηση