Πεντηκοστή: Οι ευχές της Γονυκλισίας στον Πανάγιο Τάφο

Πεντηκοστή: Οι ευχές της Γονυκλισίας στον Πανάγιο Τάφο

Η Κυριακή της Πεντηκοστής εορτάστηκε με μεγάλη λαμπρότητα στο Ιεροσόλυμα, όπου η Θεία Λειτουργία και η ανάγνωση των Ευχών της Γονυκλισίας έλαβε χώρα στον Πανάγιο Τάφο παρουσία ιεραρχών, πατέρων και μελών μοναχικών αδελφοτήτων.

 

 

Όπως αναφέρετε στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων: «Συμφώνως πρός τάς πηγάς ταύτας, τήν Πεντηκοστήν ἡμέραν ἀπό τῆς Ἀναστάσεως καί τήν δεκάτην ἀπό τῆς εἰς οὐρανούς Ἀναλήψεως Αὐτοῦ, ὁ Κύριος ἀπέστειλε παρά τοῦ Πατρός εἰς τούς μαθητάς Αὐτοῦ, συνηγμένους ὄντας εἰς τό ἐν Σιών Ὑπερῷον, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον “ἐν πνοῇ βιαίᾳ καί ἐν πυρίναις γλώσσαις”. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ὡς φλόξ πυρός ἐπεφοίτησεν ἐπί τήν κεφαλήν ἑνός ἑκάστου τῶν Ἀποστόλων καί ἐφώτισε τήν διάνοιαν αὐτῶν καί ἐνεψύχωσε τό φρόνημα αὐτῶν «καί ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέρας γλώσσας, τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ».

Τά ἐκ τῆς βιαίας πνοῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐνωτισθέντα καί συνετάξαντα πλήθη ἐπίστευσαν εἰς τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου κηρύξαντος καί τῶν ἄλλων Ἀποστόλων «καί βαπτισθέντες προσετέθησαν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαί ὡσεί τρισχίλιαι τῇ Ἐκκλησίᾳ». Τό θεῖον γεγονός τοῦτο, τό ὁποῖον ἐπεσφράγισε τήν οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ διά τήν σωτηρίαν ἡμῶν, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου διά θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον».

 

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε τη Θεία Λειτουργία στο Ναό της Αναστάσεως.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Αφήστε μια απάντηση