Το Αγιορείτικο καθεστώς ως πρότυπο διακυβέρνησης- Γ΄ Μέρος- Απόψεις περί Αγίου Όρους

Το Αγιορείτικο καθεστώς ως πρότυπο διακυβέρνησης- Γ΄ Μέρος- Απόψεις περί Αγίου Όρους

Σε συνεργασία με τον λόγιο Αγιορείτη πατέρα Μάξιμο Ιβηρίτη, η ιστοσελίδα της Έκθεσης Προϊόντων Αγίου Όρους θα δημοσιεύει σε συνέχειες την εισήγηση του πατρός Μάξιμου με θέμα “Το Αγιορείτικον καθεστώς ως πρότυπον διακυβερνήσεως”. Η εισήγηση παρουσιάσθηκε στο πλαίσιο ημερίδας για την Εκκλησιαστική Διπλωματία που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας στη Θεσσαλονίκη με θέμα “Διαθρησκευτικός διάλογος και διαθρησκευτική συνύπαρξη στην Ευρώπη”. Ακολουθεί το τρίτο μέρος της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας εισήγησης.

 

Διαβάστε εδώ το Α΄Μέρος

Διαβάστε εδώ το Β΄Μέρος

 

Τό προνομιακόν Ἁγιορειτικόν καθεστώς παρέχει τήν εὐκαιρίαν εἰς τούς οἰκήτορας τοῦ Ἱεροῦ Τόπου δι’ ἕνα ξεχωριστόν τρόπον ἀσκητικῆς ζωῆς, ὥστε νά καθίσταται θελκτικός καί ἐντυπωσιακός καί δι’ αὐτούς τούς ἐπισκέπτας. Ἰδού ὡρισμένα σταχυολογήματα περί Ἁγίου Ὄρους ἐκ τοῦ ἡμετέρου ἀρχείου, ἅτινα ἐσημείωσα κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐνταῦθα 40ετοῦς διαμονῆς μου:

 

Το Αγιορείτικο καθεστώς ως πρότυπο διακυβέρνησης- Γ΄ Μέρος- Απόψεις περί Αγίου Όρους

 

*Συμφώνως μέ τήν ἐφημερίδα “Ἔθνος” τῆς 25 Νοεμβρίου 1980, ὁ Γάλλος συγγραφεύς καί ἑλληνιστής Ζ. Λακαριέρ ἀνέφερε μεταξύ τῶν ἄλλων μέ συνέντευξίν του εἰς τήν γαλλικήν ἐφημερίδα “Μόντ” τά ἑξῆς:”Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι τό σπίτι τοῦ Ἕλληνα… κι ἕνας ἄθεος δέν μποπρεῖ νά μή μείνῃ ἐκστατικός ἀπό τήν ὀμορφιά καί τή δύναμη τῆς λειτουργίας στό Ἅγιον Ὄρος”.

*Εἰς τάς ἀρχάς Σεπτεμβρίου 1989 ἐπεσκέφθησαν τό Ἅγιον Ὄρος ὁ πρίγκιψ Σαντουντίν Ἀγᾶ-Χάν, θρησκευτικός ἡγέτης τῶν Ἰσμαηλιτῶν καί Ὕπατος Ἀρμοστής τοῦ ΟΗΕ εἰς τό Ἀφγανιστάν, καί οἱ ἔγγονοι τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ τελευταίου τσάρου τῆς Ῥωσίας Νικολάου Ῥωμανώφ, Νικόλαος καί Δημήτριος, οἱ ὁποῖοι ἰδιαιτέρως ἐτόνισαν τό ἐνδιαφέρον τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης διά τήν προστασίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὡς ζώσης κυρίως πνευματικῆς ἑστίας καί πνεύμονος πνευματικοῦ μοναδικῆς σημασίας.

*Κατά μῆνα Σεπτέμβριον τοῦ 1991 ἐπραγματοποιήθη εἰς τό Εὐρωπαϊκόν Κοινοβούλιον συζήτησις μέ θέμα: “Ἅγιον Ὄρος καί Εὐρώπη”. Καθώς ἀνεφέρθη συμπερασματικῶς, ἡ Ἁγιορειτική Μοναχική Πολιτεία ἐκλήθη νά συντελέσῃ εἰς τήν ζωντανήν διατήρησιν τῶν ἱστορικῶν, ἠθικῶν καί πνευματικῶν δεσμῶν τῶν ὀρθοδόξων χωρῶν καί νά ἐμπνεύσῃ τήν ἑνοποιημένην Εὐρώπην.

*Ὁ Γάλλος πολιτικός καί πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων ἀπό τήν 1 Ἰανουαρίου 1985 μέχρι τό τέλος τοῦ 1994 Ζάκ Ντελόρ, ἐπισκεφθείς κατά τήν θητείαν του ταύτην τό Ἅγιον Ὄρος, ἐξερχόμενος τῆς χερσονήσου ἐδήλωσε πρός τούς δημοσιογράφους, ὅτι “τό Ἅγιον Ὄρος πρέπει νά ἀποτελέσῃ τό μοντέλο γιά τίς κοινωνίες τῶν ἐθνῶν”.

 

Το Αγιορείτικο καθεστώς ως πρότυπο διακυβέρνησης- Γ΄ Μέρος- Απόψεις περί Αγίου Όρους

Ζακ Ντελόρ / Πηγή: tovima.gr

 

*Ὁ παγκοσμίου φήμης Ῥῶσος μουσικός Μ. Ροστροπόβιτς, ἐπισκεφθείς τό Ἅγιον Ὄρος ὡς προσκυνητής τό 1993, ἐδήλωσεν: “Ἡ ψυχή μου ἐγέμισε ἀπό φῶς καί εἰλικρινά δυσκολεύομαι νά ἐκφράσω τά αἰσθήματά μου. Νιώθω πιό γεμᾶτος, πιό ἐνδυναμωμένος, πιό νέος, μέ περισσότερες ἐλπίδες γιά τόν ἄνθρωπο καί τή ζωή. Τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ τό βλέπεις παντοῦ, γύρω σου, σ᾿ αὐτόν τόν Ἱερό Τόπο καί εὐχαριστῶ ὅλους σας, τούς ἁγίους πατέρες στόν Ἄθω… Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ παγκόσμια αὐτή δύναμη τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀλληλεγγύης, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη ΚΠόλεως, πρέπει νά νιώθουν ὑπερήφανοι γι᾿ αὐτό πού λέγεται Ἅγιον Ὄρος. Αὐτό τό Ἅγιον Ὄρος σηματοδοτεῖ μέσα ἀπό τούς αἰῶνες τήν πορεία μας καί ἀνακουφίζει μέ τήν πνευματική προσφορά του τίς ψυχές ὅλων τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ὀρθοδόξων. Ὡς Ῥῶσος Ὀρθόδοξος νιώθω ὅτι ἐδῶ γεννήθηκα”.

*Ὁ σπουδαῖος Ἄγγλος Βυζαντινολόγος Καθηγητής Στῆβεν Ῥάνσιμαν, τό διεθνές βραβεῖον πολιτισμοῦ τό ὁποῖον ἔλαβεν ἀπό τό Ἵδρυμα Ὠνάση [τό 1997], ὕψους 125.000 δολλαρίων, διά τό ἀξιόλογον ἐπιστημονικόν καί συγγραφικόν του ἔργον, τό προσέφερεν ὑπέρ τῶν ἀναγκῶν καί τῆς ἀποστολῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀναφερόμενος εἰς τήν προσφοράν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ γνήσιος οὗτος φιλέλλην καί θερμός φιλοαθωνίτης, εἶπεν: “Εἶμαι συγκλονισμένος. Ἐκεῖνο πού ἐκτιμᾶ κανείς στό Ἅγιον Ὄρος εἶναι ἡ διαφορετική σκοπιά, ἀπό τήν ὁποίαν ἠμπορεῖ κάποιος νά δῇ τήν ζωήν. Οἱ Ἁγιορεῖτες βρίσκονται ἕνα στάδιο μπροστά ἀπό τούς ἀσκητάς τῆς ἐρήμου. Ἐγκατεστάθησαν ἐκεῖ εἰς τήν ὄμορφη χερσόνησο τοῦ Ἄθω ἀκριβῶς γι᾿ αὐτό, γιά μιά διαφορετική σκοπιά ζωῆς”.

 

Το Αγιορείτικο καθεστώς ως πρότυπο διακυβέρνησης- Γ΄ Μέρος- Απόψεις περί Αγίου Όρους

Στίβεν Ράνσιμαν / Πηγή: timesnews.gr

 

*Τήν 9/22 Αὐγούστου 1998, ἡμέραν Σάββατον, ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Μονήν τῶν Ἰβήρων ὁ καγκελάριος τῆς Αὐστρίας καί προεδρεύων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως Βίκτωρ Κλίμα, συνοδευόμενος παρά τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας Κωνσταντίνου Σημίτου καί τεσσάρων Ἑλλήνων ὑπουργῶν, μεταξύ αὐτῶν καί τοῦ τότε ὑφυπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν Γεωργίου Παπανδρέου. Ἡ ὅλη συνοδεία ἀπηρτίζετο ἐκ πεντήκοντα ἀτόμων καί ἅπαντες ἐγευμάτισαν εἰς τήν μεγάλην Μοναστηριακήν τράπεζαν. Εἰς γενομένην ἀντιφώνησιν τοῦ προεδρεύοντος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, οὗτος ἀνεφέρθη εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Κοινότητα καί τό Ἅγιον Ὄρος. Ἐτόνισε δέ, ὅτι “τό Ἅγιον Ὄρος εἶναι σεβαστόν ἐντός αὐτῆς, λόγῳ τῶν θέσεών του καί τῆς σταθερότητος ἡ ὁποία τό διέπει, καθώς καί τῆς ἐπί χίλια καί πλέον ἔτη ὑπάρξεώς του· ἡ ὕπαρξις αὕτη ὀφείλεται εἰς τό δημοκρατικόν του πολίτευμα καί τῆς περιφρουρήσεως ἐπίσης τῆς χριστιανικῆς θρησκείας”. Καί κατέληξεν, ὅτι “ἡ Εὐρωπαϊκή Κοινότης ἐπιθυμεῖ τήν πολυμορφίαν ἐντός αὐτῆς”.

Βεβαίως, πάντα τά ἀνωτέρω δέν ἀποτελοῦν ψήγματα εὐγενῶν συναισθημάτων, ἐκφρασθέντων εἰς μίαν χρονικήν στιγμήν, ἀλλ’ ἔχουν καί βαθύτερον ἀντανακλαστικόν αἴτιον, τό ὁποῖον πηγάζει καί ἐκπέμπεται καί ἀπό τήν πρός πάντας ἐκδηλουμένην ἀμέριστον ἀγάπην τῶν Ἀθωνιτῶν· ὅμως καί ἡ ἀγάπη αὕτη δέν εἶναι μία τις τυχαία ἐξωτερική παρόρμησις καί διπλωματική κίνησις, αὕτη πηγάζει ἀπό τήν βαθεῖαν πίστιν καί ἀφοσίωσιν πρός τόν Δημιουργόν Θεόν. Ὅστις δέ κατοικεῖ εἰς τόν Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθω, διακατέχεται ὑπό τῆς πίστεως ταύτης· ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει, ὁ ἴδιος Τόπος τόν ἀποβάλλει ἐν τάχει καί τόν ἀποστέλλει εἰς τόν ἔξω κόσμον.

 

Συνεχίζεται…

Αφήστε μια απάντηση